MENU


Lord of Ord

Oatmeal Stout

ABV 12.5%

IBU N/A

Glass Bottle
N/A | N/A $10.00 | 22oz
Howler Growler
N/A N/A

Hot Iron

American Wheat Ale

ABV 4.7%

IBU N/A

Glass Bottle
$3.00 | 16oz N/A | N/A
Howler Growler
$6.00 $12.00

Equinox

Pale Ale

ABV 5.5%

IBU N/A

Glass Bottle
$4.00 | 12oz N/A | N/A
Howler Growler
$8.00 $16.00

Moore's

Rye Irish Ale

ABV 6.2%

IBU N/A

Glass Bottle
$3.00 | 16oz N/A | N/A
Howler Growler
$6.00 $12.00

Big Joe

Pilsner

ABV 4.8%

IBU N/A

Glass Bottle
$3.00 | 16oz N/A | N/A
Howler Growler
$6.00 $12.00

Vanilla Normal Breakfast Stout

Breakfast Stout

ABV 5.4%

IBU N/A

Glass Bottle
$4.00 | 16oz N/A | N/A
Howler Growler
$8.00 $16.00

Imperial Vanilla Blonde Ale

Imperial Blonde Ale

ABV 8.5%

IBU N/A

Glass Bottle
$4.00 | 10oz N/A | N/A
Howler Growler
$8.00 $16.00